مصوبه ۲ – حذف معکوس شمارهای چراغ راهنمایی

مصوبه ۲ – حذف معکوس شمارهای چراغ راهنمایی

طرح موضوع : توسط خانم مهندس ایران نژاد به نمایندگی از طرف شرکت کنترل ترافیک تهران موضوع ” بررسی آثار شمارشگرهای معکوس چراغهای راهنمایی بر عملکرد رانندگان ” مطرح شد و موضوع مورد بحث دیگر اعضا قرار گرفت.

ادامه مطلب

مصوبه ۱ – حل دغدغه نگهداری و تعمیرات تجهیزات ITS به روش مدیریتی

مصوبه ۱ – حل دغدغه نگهداری و تعمیرات تجهیزات ITS به روش مدیریتی

طرح موضوع : توسط دکتر مروجی به نمایندگی از طرف شرکت کنترل ترافیک تهران موضوع “معضل نگهداری و تعمیرات دوربین های ورود به محدوده ترافیک شهر تهران” در زمان تصمیم به نصب این دوربین ها مطرح شد و به این نگرانی ها اشاره شد که : احتمال می رفت پیمانکار برنده خرید و نصب دوربین […]

ادامه مطلب