جمع آوری نظرات و دیدگاه های ذینفعان و پیشنهادات در خصوص اهداف در فاز صفر

  نام طرح مطالعه و طراحی سیستم های حمل و نقل هوشمند درون شهری و برون شهری  حوزه بررسی و تحلیل ذینفعان موضوع جمع آوری نظرات و دیدگاه های ذینفعان و پیشنهادات در خصوص اهداف در فاز صفر دانلود دریافت فایل

ادامه مطلب

بررسی وضعیت موجود استانداردهای ITS مورد استفاده در ایران

  نام طرح مطالعه و طراحی سیستم های حمل و نقل هوشمند درون شهری و برون شهری  حوزه استانداردهای ITS موضوع بررسی وضعیت موجود استانداردهای ITS مورد استفاده در ایران دانلود دریافت فایل

ادامه مطلب

مطالعه و تشریح اولیه تجربه انتخابی به عنوان مطالعات تطبیقی

  نام طرح مطالعه و طراحی سیستم های حمل و نقل هوشمند درون شهری و برون شهری  حوزه معماری ITS موضوع مطالعه و تشریح اولیه تجربه انتخابی به عنوان مطالعات تطبیقی دانلود دریافت فایل

ادامه مطلب

معیارهای انتخاب تجارب موفق جهانی در توسعه معماری ملی سیستم های حمل و نقل هوشمند

  نام طرح مطالعه و طراحی سیستم های حمل و نقل هوشمند درون شهری و برون شهری  حوزه معماری ITS موضوع معیارهای انتخاب تجارب موفق جهانی در توسعه معماری ملی سیستم های حمل و نقل هوشمند دانلود دریافت فایل

ادامه مطلب

شناسایی تجارب اصلی معماری سیستم های حمل و نقل هوشمند در دنیا

  نام طرح مطالعه و طراحی سیستم های حمل و نقل هوشمند درون شهری و برون شهری  حوزه معماری ITS موضوع شناسایی تجارب اصلی معماری سیستم های حمل و نقل هوشمند در دنیا دانلود دریافت فایل

ادامه مطلب