بررسی وضعیت موجود استانداردهای ITS مورد استفاده در ایران

  نام طرح مطالعه و طراحی سیستم های حمل و نقل هوشمند درون شهری و برون شهری  حوزه استانداردهای ITS موضوع بررسی وضعیت موجود استانداردهای ITS مورد استفاده در ایران دانلود دریافت فایل

ادامه مطلب