جمع آوری نظرات و دیدگاه های ذینفعان و پیشنهادات در خصوص اهداف در فاز صفر

  نام طرح مطالعه و طراحی سیستم های حمل و نقل هوشمند درون شهری و برون شهری  حوزه بررسی و تحلیل ذینفعان موضوع جمع آوری نظرات و دیدگاه های ذینفعان و پیشنهادات در خصوص اهداف در فاز صفر دانلود دریافت فایل

ادامه مطلب