درباره ی تشکل

تشکل ITS با حضور جمعی از متخصصین از تابستان ۱۳۹۲ شروع به فعالیت نموده است .

برخی اهداف تشکل عبارتند از :

  1. گسترش وبکارگیریITSدرکشور
  2. ارتقاء سطح علمی تشکل
  3. توجه بیشتر به ابعاد علمی و آکادمیک ITS
  4. توسعه یک پارچه نظام بهره برداری از ITS
  5. ارتباط با سایر تشکل های مرتبط
  6. اشاعه ITS انسان محورو ITSحمل ونقل همگانی
  7. ایجادبانک اطلاعات منابع ITS کشور

مشاهده کامل اهداف و وظایف تشکل